فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثرات افزودن پودر ميکروجلبک Spirulina platensis بر ويژگي هاي شيميايي، ميکروبي وحسي پاستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اثرات افزودن پودر ميکروجلبک Spirulina platensis بر ويژگي هاي شيميايي، ميکروبي وحسي پاستا :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اسپیرولینا پلاتنسیس Spirulina platensis ریزجلبک سبز-آبی با محتوای مواد مغذی منحصر به فرد و دارای اثرات تغذیه ای و درمانی متعددی می باشد که در غنی سازی فرآورده های غذایی مختلف به کار گرفته شده است. اطلاعات درباره غنی سازی آرد گندم با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس جهت تولید پاستا بسیار اندک است. اثر افزودن پودر میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در سطوح صفر(شاهد)، 0/25، 0/5، 0/75 و 1 درصد وزنی بر مقدار پروتیین و آهن به ترتیب به وسیله ی روش های میکروکجلدال و جذب اتمی اندازه گیری شد. تست های میکروبیولوژی نمونه ها، بر اساس استاندارد ملی شماره 2393 ارایه شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شد. همچنین ارزیابی حسی محصول تولید شده توسط 60 نفر ارزیاب غیر تخصصی به روش هدونیک انجام پذیرفت. تجزیه تحلیل داده های حاصل از آنالیزهای شیمیایی با استفاده ازنسخه 14 نرم افزارMINITAB و روش آنالیز واریانس یک طرفه(Anova) و آزمون چند دامنه ای Tukey انجام شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف پودر میکروجلبک اسپیرولینا تاثیر معنی داری بر پارامترهای شیمیایی پاستا داشت (0.05<p). همچنین اثر متقابل سطوح مختلف پودر ریز جلبک بر ویژگی های میکروبی پاستا معنی دار نبود (0.05<p). تست ارزیابی حسی نشان دهنده مقبولیت بیشتر پاستای غنی شده با پودر میکروجلبک اسپیرولینا در غلظت 0/25 درصد نسبت به نمونه شاهد بود. با افزودن 0/25 درصد اسپیرولینا پلاتنسیس به پاستا، شمن دستیابی به محصول غنی شده، ارزش غذایی و ویژگی های حسی آن بهبود می یابد. همچنین افزودن میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به پاستا، تولید محصول جدید به عنوان یک عذای فراسودمند را به همراه داشت.

لینک کمکی