فایل PowerPoint (اسلاید ها) استخراج، خالص سازي و توصيف فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز ازگيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) استخراج، خالص سازي و توصيف فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز ازگيل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تشکیل رنگدانه های قهوه ای به وسیله آنزیم پلی فنل اکسیداز (PPO) ، یکی از مهمترین علت های تغییر رنگ میوه ها و سبزی ها و در نتیجه کاهش کیفیت آنهاست. از اینرو این آنزیم جهت مهار فرایند قهوه ای شین آنزیمی در طی نگهداری و فرایند بسیاری از محصولات غذایی نقش بسزایی دارد. از آنجایی که ازگیل از محصولات مهم کشاورزی استان مازندران و غنی از این آنزیم است، هدف این تحقیق بررسی امکان استخراج، خالص سازی و بررسی فعالیت آنزیمی پلی فنل اکسیداز میوه ازگیل می باشد. در این پروژه، آنزیم PPO خام توسط بافر فسفات پتاسیم از میوه ازگیل استخراج و خالص سازی آن از طریق ته نشینی آمونیوم سولفات و دیالیز صورت پذیرفت. جهت بررسی فعالیت آنزیم PPO در هر مرحله از روش اسپکتروفتومتری با استفاده از بستر Pyrogallolal استفاده شد و نتایج نشان داد که فعالیت عملکرد آنزیم برای ازگیل 410.32U / ml بود. همچنین pH بهینه برای فعالیت PPO به روش Biurettنیز 6.7 به دست آمده است.

لینک کمکی