فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقايسه اي اثر آنتي اکسيداني عصاره برگ زيتون و آنتي اکسيدان سنتزي بر ماندگاري مارگارين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقايسه اي اثر آنتي اکسيداني عصاره برگ زيتون و آنتي اکسيدان سنتزي بر ماندگاري مارگارين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه جهت افزایش زمان ماندگاری مارگارین از آنتی اکسیدان های سنتزی استفاده می شود. به دلیل اثرات مضر و سرطان زا استفاده از عصاره های گیاهی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش استفاده ازعصاره برگ زیتون به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی با هدف افزایش عمر ماندگاری مارگارین بررسی شده است. ترکیبات فنولی عصاره اتانولی برگ زیتون با آزمون فولین سیو کالتیو و میزان مهار آنتی رادیکالی با آزمون DPPH اندازه گیری شد. عصاره ( 200ppm و 400) و BHT ( 110ppm) بطور جداگانه به مارگارین سنتزی افزوده شدند. نمونه ها در دمای گرمخانه 60C به مدت 16 روز و دمای یخچال 4C به مدت 10 هفته توسط آزمون عدد پراکسید و اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ترکیبات فنلی بر اساس اسید گالیک و IC50 عصاره برگ زیتون به ترتیب مقادیر 12/51mg و 39/6ppm محاسبه گردیدند. میزان عدد پراکسید در تیمار های حاوی 400ppm عصاره زیتون و BHT به ترتیب در بازه زمانی مطالعه بین مقادیر 4/71-0/02، 18/3-0 در آون و 0/15-0/01، 0/01-0/06 (meq/Kg) در یخچال محاسبه گردید و این مقادیر در خصوص عدد اسیدی مقادیر 0/08-0/04، 0/07-0/03 در آون و 0/1-0/03، 0/03-0/01 (mg/g ) در یخچال بدست آمد. نتایج نشان داد که افزودن عصاره برگ زیتون به مارگارین تاثیر معنی دار بر افزایش ماندگاری نمونه ها در دمای گرمخانه (تقریبا معادل با آنتی اکسیدان سنتزی) و یخچال داشته است. لذا با در نظر داشتن اثرات زیان بار استفاده از آنتی اکسیدان سنتزی می توان عصاره برگ زیتون را به عنوان جایگزینی مناسب معرفی نمود.

لینک کمکی