فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي و مقايسه حضور ژن hlyD در ميان جدايه هاي اشريشياکولاي بدست آمده از انسان و طيور پرورشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي و مقايسه حضور ژن hlyD در ميان جدايه هاي اشريشياکولاي بدست آمده از انسان و طيور پرورشي :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

حجم وسیعی از مطالعات نشان می دهند که جدایه های طیور باکتری اشریشیاکولای (APEC) می توانند یک منبع بسیار محتمل برای سویه های عامل عفونت ادراری (UTI) و یا دیگر عفونت های ناشی از سویه های خارج روده ای اشریشیا کولای (ExPEC) در انسان باشند. این سویه ها اغلب دارای ژن های حدت مشترکی هستند. هدف از انجام این مطالعه جستجوی فراوانی و حضور ژن hlyD، مسیول تولید همولایزین، در جدایه های اشریشیاکولای بدست آمده از طیور پرورشی به عنوان یکی از منابع غذایی مهم انسان و عفونت های انسانی بود. بدین منظور تعداد 90 جدایه اشریشیاکولای شامل جدایه های بدست آمده از موارد آنتریت انسان (10)، عفونت ادراری انسان (20) طیور سالم (40) و بیماری تنفسی و کولی باسیلوز پرندگان (20) پس از استخراج DNA با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای حضور ژن hlyD مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده حضور ژن hlyD بترتیب در 35% (7/20)، 10% (1/10)، 7/5% (3/40) و 15% (3/20) از جدایه های عفونت ادراری انسان، موارد آنتریت انسانی، طیور سالم و بیماری های طیور تایید شد. بررسی های آماری با کمک نرم افزار SPSS نشان داد که حضور این ژن به عنوان عامل حدت مهم در تولید همولایزین و آسیب بافتی به اپیتلیوم میزبان به طور معناداری (P<0/05 در میان جدایه های اشریشیاکولای بدست آمده از عفونت های ادراری (UTI) انسان بیشتر از جدایه های بدست آمده از طیور پرورشی می باشد.

لینک کمکی