فایل PowerPoint (اسلاید ها) اصلاح سطح نانولوله هاي کربني چند ديواره توسط ليگاند پاراآمينو هيپوريک اسيد به منظور جذب و واجذب داروهاي شلکننده عضلات اسکلتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اصلاح سطح نانولوله هاي کربني چند ديواره توسط ليگاند پاراآمينو هيپوريک اسيد به منظور جذب و واجذب داروهاي شلکننده عضلات اسکلتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي فناوري نانو

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

در دهه گذشته، پیشرفت سریع فناوری نانو، ایدههای جالب و فراوانی برای درمان بیماریها به همراه داشته است. بانسل 1 و همکارانش درسال 2113 با استفاده از نانولولههای کربنی موفق به بررسی تجزیه و تحلیل کمی و کیفی در سیستمهای دارورسان بر اساس اصلاح سطحنانولولههای کربنی چند دیواره و تاکید ویژه بر روی فعل و انفعالات شیمیایی بین نانو لوله عاملدار شده با دارو شدند [ 1].هدف از تحقیق ارایهشده عاملدار کردن نانولوله کربنی جهت جذب دارو میباشد که با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد نانولولهها و همچنین مساعد و بهینه کردن شرایط واکنش، میتوان این روش را به عنوان الگو برای دارورسانی 2 معرفی کرد. عاملدار کردن نانولولهها یک اشکال عمده دارد که مربوط به جذب غیراختصاصی آنهاست به همین دلیل با کمی خلاقیت و بررسی نمونههای کار شده میتوان ساختاری را پیشنهاد کرد تا جذب اختصاصی با گونه هدف داشته باشند [ 2]، به همین منظور در این تحقیق از لیگاند پاراآمینو هیپوریک اسید استفاده شده است تا نانو جاذب نهایی بر همکنش اختصاصی با دارو مورد نظر داشته باشد

لینک کمکی