فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر آموزش بر افزايش تمايل شهروندان به استفاده از فاضلاب تصفيه شده مطالعه موردي بر روي شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر آموزش بر افزايش تمايل شهروندان به استفاده از فاضلاب تصفيه شده مطالعه موردي بر روي شهر شيراز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شهر شیراز واقع در جنوب غرب ایران، به عنوان بخشی از منطقه خاورمیانه با مشکل بحران آب و خشکسالی های پیاپی روبه روست. استفاده از فاضلاب تصفیه شده در این شهر می تواند یک راه حل واقع گرایانه برای مقابله با کمبود منابع آب باشد. از آنجایی که موفقیت طرح های استفاده از فاضلاب تصفیه شده به عنوان جزیی از سیستم نوین مدیریت یکپارچه منابع آب، مستلزم مشارکت و حمایت عموم افراد جامعه است، هدف از این مطالعه بررسی نقش آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان شیرازی در ارتقای سطح تمایل آنان برای استفاده از فاضلاب تصفیه شده در مصارف مختلف بوده است . در این مطالعه 562 نفر از شهروندان به صورت کاملا تصادفی و از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه حاوی 3 بخش مجزا استفاده گردید. قسمتهای الف و ب مربوط به نگرش شهروندان قبل از آموزش و قسمت ج مربوط به دیدگاه آنان پس از آموزش بوده است به منظو رتحلیل نتایج از Paired- Sample T ،Kruskal- Wallis Test و و Mann- Whitney Test استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که ارتباط بسیار قوی میان سطح تمایل پاسخ دهندگان قبل با بعد از آموزش در مصارف تعیین شده یازده گانه وجود داشته و در اثر اموزش، افزایش قابل ملاحظه تمایل شهروندان شیرازی به استفاده از این منبع آب جایگزین حاصل شد. p value=0/001 بیشترین میزان افزایش مقبولیت به ترتیب مربوط به استحمام، شستشوی البسه و پخت و پز 24%، 23%، 22% و کمترین آنها مربوط به مصارف عمومی، شستشوی اتوبیل و فلاش تانک 4%، 8% و 9% بوده است ارتباط میان جنس و سن با بهبود تمایل شهروندان معنادار بوده است . p-value=0/021and 0/009 مطالعه حاضر به خوبی نشان داد که اموزش کافی با محتوای قابل فهم برای کلیه شهروندان سبب جلب اطمینان و بهبود تمایل انان به استفاده از این منبع آب جایگزین می شود این مطالعه به روشنی اهمیت سنجش اقبال افراد جامعه مورد مطالعه را به عنوان یکی از جنبه های مهم در انجام مطالعات پروژه های استفاده مجدد از آب، نشان داده است.

لینک کمکی