فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر تنش شوري بر چغندر قند برگي (Beta vulgaris.var.cicla) بعنوان گياهي مناسب جهت کشت در اطراف شهرستان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر تنش شوري بر چغندر قند برگي (Beta vulgaris.var.cicla) بعنوان گياهي مناسب جهت کشت در اطراف شهرستان شيراز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر میزان عناصر سدیم و پتاسیم برگ و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه چغندر برگی بعنوان گیاهی مناسب جهت کشت در اطراف شهرستان شیراز، تحقیقی در گلخانه تحقیاقتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بصورت آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد تیمارهای ازمایشی شامل چهار سطح مختلف شوری 0/6، 7، 14 و 21 دسی زیمنس بر متر بود. با افزایش تنش شوری ارتفاع گیاه، سطح برگ و تبخیر تعرق گیاهی ETc در کلیه تیمارها کاهش یافت که این باعث کاهش رشد و در نتیجه عملکرد گیاه شد. همچنین تنش شوری باعث افزایش پرولین و یون سدیم و کاهش پتاسیم در برگ شد. نتایج این بررسی نشان داد که با توجه به اینکه تیمار s2 با شوری 7 دسی زیمنس بر متر نسبت به سایر تیمارها تاثیر کمتری در کاهش عملکرد 21/58 درصد کاهش نسبت به شاهد داشت در نتیجه محصول بهینه در تیمار s2 قابل حصول است.

لینک کمکی