فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي پيامدهاي استفاده از فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري فضاي سبزدر شيراز براساس تجارب کشورهاي خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي پيامدهاي استفاده از فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري فضاي سبزدر شيراز براساس تجارب کشورهاي خارجي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از موضوعاتی که اخیرا نظر مسیولان شهرداری را به خود جلب کرده است، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بخصوص برای آبیاری فضای سبز است. استفاده از فاضلاب تصفی ه شد ه باعث کاهش نیا ز ب ه مناب ع آب میشود اما پیامدهای نامطلوبی نیز دارد که عبارتند از: 1) تغییر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک و 2) تجمعآلودگیهای شیمیایی و بیولوژیکی در خاک. این پیامدها میتوانند بر حاصلخیزی خاک و سلامت انسان و محیطزیست اثر منفی داشته باشند . د ر صورتی ک ه مسیولان شهرداری بخواهن د از فاضلاب تصفی ه شد ه برای کشاورزی و آبیاری استفاده کنند، باید خطرات احتمالی را بطور دقیق ارزیابی و پیشبینی کنند. در این مطالعه سعی شده است که پیامدهایاستفاده از فاضلاب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز شیراز با توجه به تجربیات کشورهای خارجی مشخص گردد

لینک کمکی