فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي کيفيت اب چاه هاي شرب شهر شيراز با استفاده از شاخص NSFWQI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي کيفيت اب چاه هاي شرب شهر شيراز با استفاده از شاخص NSFWQI :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش تاب آوري زيست بوم شيراز

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پایش منظم کیفیت منابع تامین کننده آب شرب برای برنامه ریزی های کلان در حوزه سلامت و مدیریت منابع آب، پیش شرط دستیابی به توسعه جوامع شهری است. از آنجایی که شاخص کیفیت اب NSFWQI به عنوان پرکاربردترین شاخص در ارزیابی کیفیت آب در سراسر دنیا و من جمله ایران مورد استقبال قرار گرفته است، هدف از مطالعه حاضر آن بوده که از این شاخص جهت بررسی کیفیت آب چاه های شرب شهر شیراز استفاده شود.داده های کیفیت اب 45 چاه شرب شهر شیراز برای بازه زمانی 5 ساله از سال 1389 تا 1393 به منظور بررسی روند تغییرات کیفیت آب این شهر به صورت سالانه و همچنین کیفیت 5 ساله آب هریک از چاه های شرب جمع آوری شد. برای تحلیل روند تغیر کیفیت آب در طول دوره 5 ساله از آزمون آماری Measure Repeated تک متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار شاخص کیفیت آب در سالهای 1389، 1390، 1391، 1392 و 1393 به ترتیب مربوط به چا های 25، 14 و 25، 25، 11؛ 25 و کمترین مقادیر شاخص کیفیت آب در همین سالها به ترتیب مربوط به چاه های 45، 43، 45 و 42، 45 و 41، و 42 و 45 بوده است. تمامی چاه ها در همه سالها در گروه کیفی خوب قرار گرفته اند. نتایج ازمون Measure Repeated نشان داد که از میان سالهای مورد مطالعه بیشترین تغییر معنادار کیفیت آب بین سالهای 1391 و 1393 با 0/05 pvalue بوده است. با توجه به کمبود منابع تامین آب شرب و خشکسالی های اخیر در این شهر از یک سو و اهمیت حفظ بهداشت جامعه و بستگی آن به آب شرب سالم از سوی دیگر، پایش مداوم کیفیت اب چاه های شرب شهر شیراز با استفاده از شاخصهای متداول همچون NSFWQI برای بررسی روند تغییرات کیفیت آب و برنامه ریزی در بهره برداری از منابع آب در این شهر ضروری است.

لینک کمکی