فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثيرات ميکروبي ماندگاري آب در مخازن آب مجتمع هاي مسکوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثيرات ميکروبي ماندگاري آب در مخازن آب مجتمع هاي مسکوني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش تاب آوري زيست بوم شيراز

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: با توجه به استفاده وسیع از مخازن نگهداری و تامین فشار در مجتمع های مسکونی و عدم پاکسازی طولانی مدت این مخازن همواره احتمال رشد و تکثیر باکتریها و افزایش آلودگی آب در این مخازن وجود دارد لذا در این تحقیق میزان تغییرات میکروبی آب در مخازن آب مجتمع های مسکونی بررسی می گردد. مواد و روشها: تعداد 30 مجتمع مسکونی در محدوده شهر شیراز انتخاب شد و تعداد کل کلیفرم، کلیفرمهای مدفوعی، تعداد باکتری های گرماپای، HPC کلر باقیمانده و PH در آب ورودی و خروجی به مخزن به روشهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین عمر مخازن نیز کنترل گردیدند. یافته ها: میزان کلیفرم مدفوعی در کلیه نمونه های گرفته شده از شبکه و مخازن صفر بود اما در مورد باکتریهای هترو تروف تقریبا در تمامی نمونه ها این میزان در مخازن بیش از شبکه بود که نتایج آزمونهای اماری تایید کننده این اختلاف می باشد البته این میزان در حد مجاز می باشد عمر مخازن نیز در مقدار کلر باقیمانده کمتر از 0/1 در افزایش باکتریهای هتروتروف ارتباط مستقیم داشت. استنتاج: این مطالعه مشخص نمود که وجود مخازن اگر چه بر کلیفرمهای مدفوعی تاثیری نداشت اما ماندگاری آب در مخازن خصوصا در صورت نبود کلر باقیمانده باعث افزایش HPC می گردد. بنابراین مخازن مجتمع های مسکونی می توانند در صورت نبود کلر باقیمانده در شبکه بعنوان عاملی در تشدید آلودگی آب شرب باشند.

لینک کمکی