فایل PowerPoint (اسلاید ها) توانمندسازي ذينفعان طرح آبخيزداري واستفاده از آبهاي غير متعارف از طريق رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي(مطالعه موردي لپويي شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) توانمندسازي ذينفعان طرح آبخيزداري واستفاده از آبهاي غير متعارف از طريق رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي(مطالعه موردي لپويي شيراز) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تاکید بر عنصر انسان در فرایند تغییر و تحول یک عامل اصلی و کلیدی است و نه ابزار اجرای پروژه های توسعه ای و این امر عمدتا از طریق مشارکت مردم محلی در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه ها و اولویت بخشی به نظرات و نیازهای مردم میسر می گردد نادیده گرفتن نقش مردم محلی در توسعه و نیز غالب بودن این ایده که مصلحان توسعه روستایی به عنوان کارگزاران توسعه، همه چیز را می دانند و همه راه حل ها را ارایه می دهند در این روشها و تکنیکهای مشارکتی و ارزیابی های مشارکتی روستایی PRA به مردم آموزش داده می شود چگونه کاستهای مشکلاتی و نیازهای مرتبط با مدیریت حوضه آبخیز آب و خاک منطقه خود را شناسایی نموده و به کمک چه روشهایی این موارد را اولیت بندی و چگونه به منظور حل این مشکلات متشکل شده و در قالب گروه کاری به پیگیری مشکلات تا حصول به نتیجه نهایی بپردازند . این مهم سبب رشد فزایند تصاعدی و مشارکت همه جانبه بهره بردارن در استفاده بهینه از آب و خاک و از آبهای غیر متعارف آبخیزداری گردیده است در این مقاله با هدف این تحقیق آموزش توانمندسازی تلاش گردیده و تا روند اجرای پروژه توانمندسازی مردم محلی به منظور بررسی موردی نقش آموزش توانمندسازی در ارزیابی مشارکتی روستایی و جلب مشارکت و بهره برداران در اجرای طرح های زیربنایی آبخیزداری و استفاده از آبهای غیر متعارف بیان شود و ضمن تحلیل مشکلات و تنگناهایی که گروه های کاری با آن مواجه بوده اند دست ارودها و نتایج آن بیان گردد. روش تحقیق ارزیابی مشارکتی روستایی PRA جامعه شرکت کننده در کارگاه توانمندسازی 50 نفر از کشاورزان پیشرو عضو تشکلهای کشاورزی لپویی است ابزار و روش اولویت بندی جدول ماتریس زوجی مشکلات کشاورزان منطقه را مشخص نموده است میزان تاثیر این کارگاه ها در اموزش و ترویج و جلب مشارکت افراد د رانجام طرح های زیربنایی ابخیزداری در جهت استفاده از آبهای غیر متعارف و توسعه پایدار کشاورزی ارزیابی می گردد.

لینک کمکی