فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقايسه اي رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني (مورد مقايسه: دانشگاه گلستان و شهرداري گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي مقايسه اي رابطه فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني (مورد مقايسه: دانشگاه گلستان و شهرداري گرگان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش، پیمایشی و شیوه تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه گلستان و شهرداری گرگان تشکیل می دهند که تعداد آنها 250 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری در این تحقیق از سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات متشکل از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و رفتار شهروندی سازمانی مقیمی بوده است. اعتبار ابزار از نوع صوری و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با کنترل متغیرهای زمینه ای تفاوت می پذیرد.

لینک کمکی