فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان برخورداري کتاب کار و فناوري پايه ششم ابتدايي از ميزان مولفه هاي خلاقيت گيلفورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ميزان برخورداري کتاب کار و فناوري پايه ششم ابتدايي از ميزان مولفه هاي خلاقيت گيلفورد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی میزان برخورداری کتاب کار و فناوری پایه ششم در سال تحصیلی96-1395 از مولفه های خلاقیت گیلفورد می باشد. روش تحقیق از نوع روش تحلیل محتوای کمی و کیفی می باشد. جامعه آماری کتاب کارو فناوری پایه ششم انتخاب شد و حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه آماری انتخاب گردید. برای انجام اینکار مولفه های خلاقیت از نظر بیکاردز به عنوان مقوله های تحلیل انتخاب گردیدند و پس از تعیین روایی و پایایی این مقوله ها، نمونه رمزگزاری گردید. پرسش های موجود در متن درس به عنوان واحد ثبت و متن کتاب به عنوان واحد زمینه انتخاب گردید و سپس با استفاده از نرم افزار maxqda یافته ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از این بود که که اکثر واحدهای تحلیل، متن و پرسش های کتاب کار و فناوری پایه ششم از نظر تناسب بین برخورداری از مولفه های خلاقیت در سطح کتاب، شرایط مطلوبی ندارد و مولفه های مربوط به خلاقیت گیلفورد به صورت هماهنگ و متناسب در سطح کتاب بررسی نشده است و به مولفه ارزشیابی در این کتاب به نسبت بسیار ضعیف توجه شده است. و در نهایت پیشنهادهایی ارایه شده است.

لینک کمکی