فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در توسعه حقوق شهروندي(مطالعه موردي اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در توسعه حقوق شهروندي(مطالعه موردي اردبيل) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي در توسعه حقوق شهروندي(مطالعه موردي اردبيل) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که در اردبیل در سال 95-94 زندگی کرده و دارای سن بالاتر از 18 سال را تشکیل می دهد که تعداد آنها مطابق آخرین سرشماری برابر 285/000 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است که تعداد آنها 383 نفر بدست آمده است. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای بود. برای سنجش متغیرها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مورد مطالعه و توسعه حقوق شهروندی ( شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی) رابطه معناداری وجود دارد و نمره بتای مثبت نشانگر رابطه مثبت میزان استفاده از شبکه- های اجتماعی با مولفه های حقوق شهروندی می باشد.

لینک کمکی