فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي و تحليل رابطه هوش اخلاقي و اخلاق حرفه اي مديران با اعتبار نام و نشان تجاري شرکتها از ديدگاه کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي و تحليل رابطه هوش اخلاقي و اخلاق حرفه اي مديران با اعتبار نام و نشان تجاري شرکتها از ديدگاه کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

نظریه هوش اخلاقی اولین بار توسط بوربا ارایه شد. وی هوش اخلاقی را توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها بیان کرد. تحقیق حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی و از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان در زمستان 1395 تعداد 384 نفر با توجه به جدول مورگان برآورد و تعداد 400 پرسشنامه توزیع اما نهایتا تعداد 397 پرسشنامه بی نقص جمع آوری شد تشکیل دادند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، شامل پرسشنامه هوش اخلاقی با 40 سوال آلفای کرونباخ برابر با 0/897 و پرسشنامه نام و نشان تجاری با 30 سوال آلفای کرونباخ برابر با0/792 بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد بین هوش اخلاقی و اخلاق حرفه ای مدیران با اعتبار نام و نشان تجاری شرکتها از دیدگاه کارکنان به طور معناداری رابطه ی مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین هوش اخلاقی r=0/82 و اخلاق حرفه ای مدیران r=0/85 با اعتبار نام و نشان تجاری شرکتها همبستگی مستقیم و مثبتی دارند و از بین ابعاد هوش اخلاقی، بعد مسولیت پذیری با ضریب 0/87 بیشترین همبستگی و بعد دلسوزی با ضریب 0/73 کمترین همبستگی را با اعتبار نام و نشان تجاری شرکتها دارند

لینک کمکی