فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير 12 هفته تمرين هوازي و مصرف کپسول زنجبيل بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله HbA1c زنان ديابتي نوع دو 55-50 سال شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير 12 هفته تمرين هوازي و مصرف کپسول زنجبيل بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله HbA1c زنان ديابتي نوع دو 55-50 سال شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

از آنجایی که این تحقیق با هدف تعیین تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف کپسول زنجبیل برمیزان هموگلوبین گلیکوزیله hba1c زنان دیابتی نوع دو 55-50 سال شهر تهران انجام پذیرفت نشان داده شد که 12 هفته تمرین هوازی و استفاده از کپسول زنجبیل بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله در زنان دیابتی نوع دو 55-50 سال تاثیر معنی داری دارد . همچنین بین 12 هفته تمرین هوازی و گروه کنترل، و تمرین هوازی همراه با استفاده از کپسول زنجبیل و گروه کنترل بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله در زنان دیابتی نوع دو 55-50 سال تفاوت معنی داری وجود دارد. در مقایسه تعقیبی پس آزمون ها مشخص شد که : پس آزمون زنجبیل با کنترل و همچنین پس آزمون زنجبیل و هوازی با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشتند اما پس آزمون گروه هوازی با کنترل وپس آزمون گروه هوازی با گروه زنجبیل، همچنین پس آزمون گروه زنجبیل و هوازی با گروه زنجبیل وپس آزمون گروه زنجبیل و هوازی با گروه هوازی ارتباط معنی داری را نشان نداد. بدین ترتیب نتایج این تحقیق نشان داد که میزان تغییر دو گروه هوازی و گروه هوازی و زنجبیل در پس آزمون به یک اندازه درتغییر هموگلوبین گلیکوزیله موثر بوده اند.در این پژوهش به اهمیت و ضرورت این تحقیق و تمرین هوازی و مصرف کپسول زنجبیل برمیزان هموگلوبین گلیکوزیله hba1c و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع می پردازیم.

لینک کمکی