فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل کيفي بين تصاوير و متن نوشتاري کتاب درسي علوم تجربي پايه ششم ابتدايي براساس نرم افزار MAXQDA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل کيفي بين تصاوير و متن نوشتاري کتاب درسي علوم تجربي پايه ششم ابتدايي براساس نرم افزار MAXQDA :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش به تحلیل محتوای ارتباطی بین تصاویر و متن درس کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 در ایران پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا کمی و کیفی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تصاویر کتاب علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 96-95 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار پژوهش کمی نیز فرم تحلیل محتوای ارتباطی بین تصاویر و متن و ابزار تحلیل کیفی نرم افزار maxqda بود. در بررسی تصاویر کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی، ملاحظه می شود که از مجموع 104 تصویر در کل کتاب، 72تصویر نسبت به متن هماهنگ، و تصویر دیگر از تصاویر، با متن نوشتاری ناهماهنگ بوده است، که از این تعداد 15 عدد تصویر، بدون فن تاکید، ناهمانگ،وازاین تعداد17تصویر،با فن تاکید،ناهماهنگ، تشخیص داده شده اند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان بیان کرد که میزان تصاویر ارتباطی با متن، نسبت به کل تصاویر، بسیار زیاد است که در حدودبیش از از کل تصاویر کتاب می باشد، و می توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت در یادگیرندگان موثر باشند. پس معلمان باید با شناسایی این تصاویر، پیام اصلی آنها را برای دانش آموزان مشخص نمایند.

لینک کمکی