فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتوا کتاب درسي علوم پايه ششم ابتدايي از نظر توجه به فرايند حل مسيله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتوا کتاب درسي علوم پايه ششم ابتدايي از نظر توجه به فرايند حل مسيله :


سال انتشار : 1395

علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دانش آموز باید به توانایی قضاوت صحیح دست یابد و بتواند عقاید را از حقاایق، سفسطه را ازاستدلال منطق و سره را از ناسره تشخیص دهد و در نهایت بیاموزد که چگونه فکر کند از این رو در تربیت کودکان خلاق و بدیع و ماهر در حل مسیله مسیولیت بزرگی است که به آموزش و پرورش و مدرسه سپرده شده است. غایت اصلی انجام این پژوهش این است که متن کتاب علوم پایه ششم ابتدایی از نظر توجه به فرایند حل مسیله واکاوی شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمی و کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا می باشد، جامعه آماری پژوهش حاضر کتاب درسی علوم ششم ابتدایی سال 1395 می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و ازمیان فصول آن 8 فصل بعنوان نمونه انتخاب شدند. دراین پژوهش ازپنج عنصر اصلی فرایند حل مسیله که توسط جان دیویی مشخص شد به عنوان مقوله های پژوهش استفاده شده است که شامل: مشخص کردن مسیله، حدس زدن یا مشخص کردن علل مسیله، در نظر گرفتن راه حل های ممکن، انتخاب بهترین راه حل، اجرای راه حل انتخابی و نتیجه گیری هستند استفاده گردید. واحد های تحلیل این پژوهش شامل متن و پرسش های کتاب درسی می باشد، که براساس توجه یا عدم توجه به مهارت های حل مسیله با نرم افزار 12 MAXQDA رمز گذاری گردید و سپس به تجزیه و تحلیل یافته ها اقدام شد. که نتایج حاکی از این است که در کتاب علوم پایه ششم ابتدایی بیشترین توجه به مرحله پنجم از فرایند حل مسیله (اجرای راه حل انتخابی و نتیجه گیری) و مرحله اول (مشخص کردن مسیله ) معطوف شده است. و کمترین توجه مربوط به مراحل (انتخاب بهترین راه حل)،(مشخص کردن علل مسیله) و (در نظر گرفتن راه حل های ممکن) بوده است و در آخر پیشنهاد شد که به تهیه ی کتاب کار اقدام شود که محتوای آن در راستای پرورش توانایی حل مساله باشد.

لینک کمکی