فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پنجم دبستان به روش ويليام رومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تحليل محتواي کتاب علوم تجربي پنجم دبستان به روش ويليام رومي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی در سال96-95 ازمنظر ویلیام رومی وبدست آوردن ضریب درگیری دانش آموز با کتاب است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کمی و کیفی بوده و پژوهش مورد نظر از این روش جهت مشخص نمودن مقوله های فعال و غیرفعال به منظور بررسی متن، تصاویر، اشکال و سوالات این کتاب بهره گرفته است. جامعه آماری کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بوده که نمونه آماری کتاب علوم تجربی پنجم به صورت هدفمند انتخاب شده است و پنج فصل به عنوان نمونه انتخاب گردید. از نرم افزار maxqda به عنوان ابزار تحلیل استنباطی برای متن نوشتاری استفاده شده است، پس از انتخاب نمونه و رمز گذاری به تحلیل یافته ها از نظر توصیفی و تحلیلی پرداخته شد و نتایج بدست آمده بیانگر این است که متن این کتاب نمره 0.67 و تصاویر1.19 وسوالات1.096 را کسب نمودند و چون در بازه مناسبی قراردارند کتاب موجب موجب فعالیت مناسب دانش آموز درکلاس میشود. و همینطور در بخش متن مقوله های مربوط به خلاقیت و لفظی به طور مناسبی در سطح کتاب پراکنده شده اند که از این منظر نیز کتاب دارای نقطه قوت است

لینک کمکی