فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين تاثير رقابت، مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و ساختار مالکيت بر ميزان گزارشگري ريسک موجود در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تعيين تاثير رقابت، مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و ساختار مالکيت بر ميزان گزارشگري ريسک موجود در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر رقابت، حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر گزارش ریسک، بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف تعداد 91 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی1390تا 1394 بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده ها با استفاده از نرمافزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هر شش فرضیه با آزمون های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان داد که بین تمامی فرضیات رابطه معناداری وجود دارد که تمامی فرضیه ها با درجه بالایی از اعتبار تایید گردیدند

لینک کمکی