فایل PowerPoint (اسلاید ها) چالش هاي آموزش سازماني و اثرات آن بر بهره وري (مورد مطالعه: هنرستان هاي فني و حرفه اي شهرستان دنا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) چالش هاي آموزش سازماني و اثرات آن بر بهره وري (مورد مطالعه: هنرستان هاي فني و حرفه اي شهرستان دنا) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهره وری آموزشی و چالش های موثر بر این مقوله در هنرستان های فنی و حرفه ای می باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارشناسان، هنرآموزان و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان دنا (استان کهگیلویه و بویراحمد) می باشد که بالغ بر 339 نفر می باشند. نمونه آماری شامل82 نفر از مربیان و کارشناسان مرتبط و 146 نفر از هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای در شهرستان دنا می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده (اتفاقی) انتخاب شده است.بدین منظور، با طراحی دو پرسشنامه شش بعدی برای دو گروه مورد مطالعه یعنی کارشناسان- مربیان و هنرجویان، اقدام به شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای موثر شده است. برای کنترل کیفیت آموزش و بهره وری، از رویکردهای اعتبارسنجی استفاده گردید. بدین ترتیب، در آزمون های انجام شده، مقدار ضریب همبستگی نشان داد که بین تمامی متغیرهای مستقل و بهره وری آموزشی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از نمودار پارتو نشان داد که مهارت آموزی برای اشتغال و سطح انگیزش مربیان، به ترتیب مهم ترین نقطه قوت از دیدگاه مربیان-کارشناسان و هنرجویان بوده است. گروه مربیان-کارشناسان، ورودی های با معدل پایین و گروه هنرجویان، امکانات نامناسب را مهم ترین نقطه ضعف این هنرستان ها دانسته اند. نتایج کلی حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد که در پرسشنامه مربیان-کارشناسان، به ترتیب، ابعاد نگرش-انگیزش، محتوای آموزشی و محیط آموزشی دارای بیشترین تاثیر مستقیم بر بهره وری آموزشی بوده و در پرسشنامه هنرجویان، به ترتیب، ابعاد محیط آموزشی، نگر ش-انگیزش و پتانسیل مربیان دارای بیشترین تاثیر مستقیم بر بهره وری آموزشی هستند.

لینک کمکی