فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه رابطه رهبري دانشگرا و عملکرد نوآوري محصول با تاکيد بر نقش واسطه اي شيوه هاي مديريت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مطالعه رابطه رهبري دانشگرا و عملکرد نوآوري محصول با تاکيد بر نقش واسطه اي شيوه هاي مديريت دانش :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :49

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی رابطه رهبری دانشگرا و عملکردنوآوری محصول با تاکید بر نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش میباشد. این پژوهش از نظر استراتژی کمی و از لحاظ روش انجام و به دست آوردن اطلاعات ، توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در صنایع غذایی استان کردستان میباشند که در سال 1395 مشغول به فعالیت بودند و تعداد کل آنان حدود1800 نفر می-باشند.نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران316 نفر انتخاب شد. از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس میباشد. از پرسشنامه های معتبر( استاندارد ) برای اندازه گیری داده ها استفاده شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. با انجام تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده نشان داد که رابطه مستقیمی بین رهبری دانشگرا و فعالیت های مدیریت دانش بعنوان متغیرهای میانجی وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها همچنین نشان دادکه فعالیت های مدیریت دانش نقش مهمی در عملکرد نوآوری محصول ایفا میکند وبالاخره نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت دانش انتقال دانش،ذخیره دانش،بکارگیری دانش،خلق دانش بر عملکرد نوآوری محصول تاثیر میگذارند.

لینک کمکی