فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه ي ميزان مهارت هاي زندگي در بين دانش آموزان ورزشکار و غيرورزشکار پسر مقطع متوسطه استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) مقايسه ي ميزان مهارت هاي زندگي در بين دانش آموزان ورزشکار و غيرورزشکار پسر مقطع متوسطه استان ايلام :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان مهارت های زندگی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر مقطع متوسطه استان ایلام در سال تحصیلی 1390 می باشد این تحقیق بر ارزیابی 10 خرده مقیاس مهارت زندگی شامل خودآگاهی همدلی برقراری ارتباط موثر مهارت بین فردی حل مساله تصمیم گیری تفکر خلاق تفکر انتقادی مقابله با تنش ها و مقابله با هیجانات که برگرفته از تعریف سازمان بهداشت جهانی 1999 است متمرکز می باشد تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی است جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان ایلام به تعداد 19337 نفر بود که از این میان بر اساس جدول کرجسای مورگان 400 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی انتخاب شدند ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی بود این پرسشنامه حاوی 10 مهارت اصلی زندگی معرفی شده است از سوی سازمان بهداشت جهانی که بیشتر گفته شد و 53 سوال بوده که بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت اندازه گیری می گردد روایی این پرسشنامه 0/84 به دست آمده است نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نشان داد بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در میزان مهارت بین فردی مهارت برقراری ارتباط موثر مهارت حل مساله مهارت تصمیم گیری تفکر خلاق تفکر انتقادی مقابله با تنش ها مقابله با هیجانات تفاوت معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در میزان خود آگاهی و میزان همدلی تفاوت معنادار وجود ندارد

لینک کمکی