فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سيستمهاي هوشمند کسب و کار در تصميم گيري تحليلي با نقش ميانجي فرهنگ سازماني (مورد مطالعه؛ شهرداري هاي شهرستان جيرفت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سيستمهاي هوشمند کسب و کار در تصميم گيري تحليلي با نقش ميانجي فرهنگ سازماني (مورد مطالعه؛ شهرداري هاي شهرستان جيرفت) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی فایل PowerPoint (اسلاید ها) نقش سيستمهاي هوشمند کسب و کار در تصميم گيري تحليلي با نقش ميانجي فرهنگ سازماني (مورد مطالعه؛ شهرداري هاي شهرستان جيرفت) است. این تحقیق از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق توصیفی به شیوه همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شهرداری شهرستان جیرفت به تعداد 536 است که از طریق فرمول کوکران نمونه ای به حجم 224 نفر انتخاب شد .ابزار جمع آوری دادهها شامل سه پرسشنامه 8 سوالی سیستمهای هوشمند کسب وکار ، پرسشنامه 12 سوالی فرهنگ سازمانی و پرسشنامه 8 سوالی تصمیم گیری تحلیلی میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی (جدول و نمودار آماری) و آمارههای استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون)،معادلات ساختاری استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر معناداری بین سیستمهای هوشمند کسب وکار، فرهنگ سازمانی و تصمیم گیری مدیران وجود دارد. ولی کیفیت محتوای اطلاعات بر تصمیم گیری مدیران موثز نیست . همچنین فرهنگ سازمانی تاثیر معناداری بر تصمیم گیری مدیران دارد. از بین مولفه های فرهنگ سازمانی مرد سالاری وفرد باوری تاثیری برکیفیت تصمیم گیری تحلیلی نداشت . ولی سایر مولفه ها ت صمیم گیری تحلیلی مدیران را تحت تاثیر قرار داد . بنابراین پیشنهاد میگردد که، سازمان ها بایستی در جهت شناخت سیستم های هوشمند گام برداشته وبرنامه هایی را طراحی واجرا نمایند که ضمن طبقه بندی اطلاعات در سازمان فرهنگی سازمانی موافق با تصمیم گیری مدیران را برقرار کنند.

لینک کمکی