فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مرکز امام علي (ع) شهر رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزشيابي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مرکز امام علي (ع) شهر رفسنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

آموزش و پرورش یکی از ارزشمندترین نهادهایی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. ارزشیابی نیز ازجمله موثرترین تدابیری است که می تواند نقش تسهیل کنندگی در کیفیت بخشی به امور را ایفا کند. الگوی سیپ ازجمله الگوهای مبتنی بر مدیریت و به منظور تسهیل در تصمیم گیری مدیران ارایه و تدوین شده است و الگویی است کلنگر و جامع که میتواند یک برنامه را بصورت سیستماتیک و همه جانبه بررسی کند. هدف این پژوهش، ارزشیابی دورههای آموزش فنی و حرفه ای مرکز امام علی (ع) شهر رفسنجان در سال 1394 میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران،مربیان و مشاوران تحصیلی که تعداد آنها 125 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان تعداد 99 نفر به عنوان حجمنمونه انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. که روایی پرسشنامه ارزشیابی دوره های آموزشیبا استفاده از مدل سیپ با ضریب 82 صدم تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نیز 94صدم به دست آمده است. در مرحله تحلیل آماری، به منظور تعیین وضعیت عوامل موثر بر روی طیف مطلوبیت از میانگینوزنی استفاده شد. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان می دهد که عوامل و نشانگرهای زمینه ای، دروندادها، فرایندها در وضعیت مطلوب بودند و بروندادها دروضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند. لذا پیشنهاد می گردد تا در زمنیه بروندادها توجه بیشتری صورت گیرد تا به وضعیتمطلوب دست یابد.

لینک کمکی