فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثر بحران مالي بر ميزان سرمايه گذاري (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثر بحران مالي بر ميزان سرمايه گذاري (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوهش؛ رابطه بین بحران مالی و ارزی و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارزیابی شد. این پژوهش از نوع تحقیق غیر آزمایشگاهی و توصیفی است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها ازدو مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده برای مدل اول روش پانل با اثرات ثابتو مدل دوم روش پانل با اثرات تصادفی استفاده شده است. جامعه مطالعاتی این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی شش ساله منتهی به 1392 می باشد. نتایج رگرسیون بین متغیرها حاکی از آناست که بین متغیرهای بحران مالی و میزان سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران ارتباط معنیدار وجود دارد و به عبارتی در زمان بحران های مالی و ارزی نوسانات کوتاه مدت درقیمت اوراق بهادار نمی تواند مطلوبیت سرمایه گذاران را جلب نموده و در نتیجه میزان سرمایه گذاری های کوتاه مدتکاهش یافته و سرمایه گذاران در زمان بحران های مالی و ارزی بیشتر به سمت سرمایه گذاری های بلند مدت میل خواهندنمود. نتیجه حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که سرمایه گذاران در زمان وقوع بحران های مالی بیشتر به سمت سرمایهگذاری های بلندمدت میل پیدا می کنند.

لینک کمکی