فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثربخشي مديريت دانش در بين معلمان ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان بهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثربخشي مديريت دانش در بين معلمان ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان بهشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي اثربخشي مديريت دانش در بين معلمان ابتدايي مدارس دخترانه شهرستان بهشهر بوده است.تعداد کل جامعه آماری 260 نفر از معلمان ابتدایی مدارس دخترانه می باشند، نمونه آماری این پژوهش با استفاده از جدولکرجسی مورگان تعداد 153 نفر از معلمان برآورد و نمونه به روش تصادفی ساده جمع آوری گردید. برای گردآوری داده ها ازپرسشنامه مدیریت دانش شرون لاسون (2003) 24 ماده ای استفاده شده است. روایی سازه آن از طریق تحلیلی عاملی و پایاییآن توسط آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج تحقیق با کمک آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که مولفه های مدیریت دانش (اکتساب دانش، ایجاد دانش،ذخیره کردن دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش( در بین معلمان ابتدایی مدارس دخترانه شهرستان بهشهر اثربخش(P<0/01) می باشد.

لینک کمکی