فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي تعالي عملکرد زنجيره تامين با رويکرد منطق فازي (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي تعالي عملکرد زنجيره تامين با رويکرد منطق فازي (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین، طی دهه های اخیر مورد توجه صنایع و محققان قرار گرفته است و مقالات گوناگونی در این زمینه منتشرشده است. اما هنوز انسجام کافی بین روش های موجود ارزیابی عملکرد و نیازهای واقعی برای مدیریت زنجیره تامین وجودندارد. در این مقاله از رویکرد منطق فازی در ارزیابی عملکرد، به منظور بهبود عملکردها در مدیریت زنجیره تامین، استفاده شدهاست. این مدل با شناسایی مشخصه های تعالی زنجیره تامین همراه است که برای ارزیابی کلی عملکرد زنجیره تامین سازمان نیازبه تعیین کردن سطوح عملکرد دارد. عملکرد این مدل به وسیله یک موردمطالعاتی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شعبتهران مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی