فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي خطرات بحراني يک سايت پتروشيمي با استفاده از تکينک ديمتل فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ارزيابي خطرات بحراني يک سايت پتروشيمي با استفاده از تکينک ديمتل فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تمرکز این مقاله بر استفاده از یک ساختار ترکیبی و نظامند برای تحلیل ریسک های تحت پوشش یک بیمه نامه عدم النفع یک سایتپتروشیمی می باشد.شناسایی و تبیین روابط علی و معلولی پیچیده و نا شناخته بین ریسک ها و تاثیر آنها بر یکدیگر پیچیده می باشد . جهت غلبه بر این پیچیدگیها از روش ترکیبی دیمتل فازی به عنوان یک رویکرد نظامند و سیستماتیک استفاده شده است.در این روش ترکیبی تکینیک دیمتل جهت تحلیل خطرات بالقوه تهدید کننده سایت پتروشیمی و کمک به متخصصان ایمنی در جهت تمرکزبر مهم ترین ریسک ها و منطق فازی جهت غلبه بر فضای عدم اطمینان و قضاوت های زبانی و کیفی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته است .در نهایت ترکیب دو روش فوق به صورت هوشمندانه ای مهم ترین ریسک های تهدید کننده را برای متخصصان ایمنی نمایان و رتبه بندیخواهد نمود.

لینک کمکی