فایل PowerPoint (اسلاید ها) امکان سنجي استقرار زمينه هاي مديريت دانش درشرکت کوير تاير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) امکان سنجي استقرار زمينه هاي مديريت دانش درشرکت کوير تاير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان های موفق به شدت احساس نیاز بهبهره مندی از آن دارند. از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است . در همین ارتباط،هدف اصلی تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع و بنحو خاصی شرکت کویر تایر بوده است. روش تحقیق حاضر،توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان که تعداد آنها 80نفر در شرکت مورد مطالعه بوده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل 23 سوال است ، که پایایی آن از فرمول آلفایکرونباخ برابر 87 / 0 حاصل گردید. سوالات به شکلی طراحی شده، که با حفظ روایی و پایایی قابل قبول بتواند هدف تحقیق حاضر را بطور کامل درکل مجموعه شرکت کویر تایر بسنجد.زمینه های استقرار مدیریت دانش در شرکت فوق از طریق متغیرهای رهبری ، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی ، زیرساخت فناوری و اطلاعات ازطریق چهار سوال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرکت کویر تایر در هر چهار سوال تحقیق ، سه سوال که بهبررسی مولفه های منابع انسانی و فرهنگ سازمانی و زیرساخت فناوری و اطلاعات می پردازد جهت استقرار مدیریت دانش کمتر از سطح متوسطوجود داشته است و تنها مولفه رهبری جهت استقرار مدیریت دانش وضعیت مناسبی برخوردار می باشد . در پایان پیشنهادهایی برای استقرارمدیریت دانش که یکی از مباحث مهم روز به شمار می آید و صنایع بزرگ نظیر سازمان مورد مطالعه نیازمند برخورداری از آن بوده، ارایه گردیدهاست.

لینک کمکی