فایل PowerPoint (اسلاید ها) اولويت بندي عوامل موثر بر مکانيابي اماکن ورزشي با استفاده از دلفي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) اولويت بندي عوامل موثر بر مکانيابي اماکن ورزشي با استفاده از دلفي فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در فرآیند سرمایه گذاری حوزه ورزش، عوامل متعددی در انتخاب مکان احداث یک مجموعه ورزشی موثر است و هدف اینمطالعه شناسایی و اولویت بندی این عوامل در محیط شهری می باشد. در این پژوهش که مطالعه ای کاربردی و آمیختهاست، جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سرمایه گذاری اداره ورزش و جوانان فارس بوده و به دلیل محدودبودن، همهآنها در مطالعه وارد شده اند. در اجرای مطالعه، ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیقات و روش دلفی، عوامل موثر و غربالگریشد. مبنای غربالگری در فاز اول، حذف عواملی بوده که به اتفاق بر اساس نظر خبرگان غیرمهم قلمداد شده اند و سپس بااستفاده از تکنیک دلفی فازی ده عامل اصلی اولویت بندی شده اند. نتایج نشان می دهد تراکم جمعیت و دسترسی به تاسیساتو ارزش اقتصادی زمین از مهمترین عوامل مکانیابی بوده و فاصله از مراکز سوخت رسانی و مراکز صنعتی کمترین تاثیر رادر مکانیابی اماکن ورزشی دارند.

لینک کمکی