فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نرخ ارز بر کسري تجاري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نرخ ارز بر کسري تجاري ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر در ایران به دلیلساختار مالی بودجه دولت، وابستگی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و در نتیجه نرخ اسمی ارز همواره نوسانات نرخ ارز مورد توجه قرار گرفتهاست. بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر کسری بودجه دولت وکسری تجاری در ایران طی سالهای (1354-1390)صورت گرفته است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و با روش الگوی خود توضیحی با وقفه هایتوزیعی (ARDL) الگوهای اقتصاد سنجی برآورد شده اند. با بررسی تاثیر نرخ ارز بر کسری بودجه و کسری تجاری مشخص شد که کسری بودجهدولت ارتباط مستقیم و معناداری با کسری حساب جاری دارد و بالعکس.

لینک کمکی