فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نسبت تمرکز صنعت و سهم بازار بر سودآوري شرکتهاي بيمه اي عضو بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نسبت تمرکز صنعت و سهم بازار بر سودآوري شرکتهاي بيمه اي عضو بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نسبت تمرکز صنعت و سهم بازار بر سودآوری شرکت های بیمه ای انجام گرفته است. اینتحقیق، توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده و از لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. هدف از انجام این روشتحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. جامعه آماری تحقیق حاضر 23 شرکت بیمهایران طی سالهای 2011 - 2008 می باشند. از آنجایی که جامعه مورد مطالعه این تحقیق محدود می باشد، تصمیم گرفته شدتا تمام جامعه مورد بررسی قرار گیرد و از نمونه گیری اجتناب شود. طبق یافته های تحقیق بین هر یک از متغیرهای سهمبازار (MS)، شاخص هرفیندال (HHI) و تمرکز صنعت (CR4) و متغیر سودآوری (ROA) به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبتو معناداری وجود دارد.

لینک کمکی