فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات ايران به کشور منتخب (مطالعه موردي: هند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات ايران به کشور منتخب (مطالعه موردي: هند) :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

از آنجا که صادرات منبع تامین درآمد ارزی کشور است، لذا ، مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارزبر صادرات ایران به کشور هند انجام پذیرفت. با توجه به نقش مهم هند به عنوان شریک تجاری ایران، اینمطالعه بر صادرات سالانه ایران به این کشور، در دوره زمانی 1394 - 1358 تمرکز می نماید. فروپاشی سیستمنرخ ارز برتون وودز منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تیوریکی اولیه، فرض ایناست که ارتباط منفی میان نوسان نرخ ارز و تجارت بین الملل وجود دارد. در این مدل ها، نوسان بالاتر نرخ ارزمنجر به نااطمینانی شده و سبب می گردد که تجار ریسک گریز فعالیت های خود را کاهش دهند. از سویدیگر، مباحث تیوریکی اخیر اشاره می نمایند که ریسک ارز برای تجارت سودمند است. متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه لگاریتم صادرات ایران به دو کشور چین و هند، لگاریتم نوسانات نرخ ارز، لگاریتم تولیدناخالص حقیقی داخلی، لگاریتم شاخص قیمت مصرف کنندگان داخلی و لگاریتم نرخ ارز حقیقی کشور ایرانمی باشد. نوسان نرخ ارز به وسیله مدل آرچ محاسبه شده است. همچنین برای بررسی رابطه بلند مدت میانمتغیرها از تکنیک جوهانسون - جوسیلیوس و به منظور پیوند دادن رفتار کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلیبلند مدت آنها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است.برطبق نتایج حاصل، اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران به کشور هندوستان منفی می باشد. همچنین تاثیرلگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نرخ ارز حقیقی ایران بر صادرات به هند مثبت و بی معنا بوده است.

لینک کمکی