فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثيرافق ديد افراد بر فرهنگ و سياست در حسابداري بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تاثيرافق ديد افراد بر فرهنگ و سياست در حسابداري بين الملل :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در متون حسابداری بین الملل، فرهنگ وسیاست به عنوان دو عامل مهم و تاثیر گذار بر سیستم حسابداری کشورهای مختلف است. دراین مقاله که مربوط به فرهنگ و سیاست است، توسعه سیستم حسابداری کشورهاست مورد بررسی قرار گرفته است ولی باز هم بهبررسی های عمیق تری احساس میشود. پس از گذشت چند قرن از نقش فرهنگ در روابط بین الملل، درسال های اخیر دوباره نقشفرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. زمانی که از نقش فرهنگ و جایگاه آن سخن به میان میآید باز هم هر شخصی یک تعریف ارایهمیدهد و احتمالا هم ناقص است. هدف این مقاله پیوند میان فرهنگ و عرصه بین الملل است، به همین خاطر دانشمندان بسیاری بهموضوع فرهنگ در روابط بین الملل پرداخته اند وآن را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ها نشان میدهد که سیاست فرهنگی و سیاستخارجی روابط بین الملل را در برمیگیرند. اما زمانی که از نقش فرهنگ در روابط بین الملل سخن می گوییم اثر گذاری آن بر موضوعاتفرهنگی فراتر میرود و وسعتی به اندازه سیاست خارجی پیدا می کند. هر تصمیمی که درمورد فرهنگ در این عرصه گرفته میشود برعرصه های دیگر هم نیز تاثیر می گذارد و اینکه صحبت از نقش فرهنگ در روابط بین الملل در اینجا پایان نمی پذیرد. تفاوت های فرهنگیدر روابط بین الملل و بروز منازعات و اختلاف ها شکل دیگری از اثر گذاری فرهنگی است. با توجه به مفهوم فرهنگ می توان نتیجهگرفت که اصولا رفتار انسان بر باورهای فرهنگی متکی است که باورهای فرهنگی به صورت نسبی در جامعه مورد پذیرش هستند. ایندسته بندی با بررسی نظریه ها تحت عنوان نظریه فرهنگی روابط بین الملل تکمیل می شود.

لینک کمکی