فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تيوري تجربي تاثير چرخه عمر و جريان نقدي آزاد بر سياست تقسيم سود پرداختي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي تيوري تجربي تاثير چرخه عمر و جريان نقدي آزاد بر سياست تقسيم سود پرداختي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این پژوهش تیوری- تجربی تاثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد بر سیاست تقسیم سود پرداختی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله 1388 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 125 شرکت به عنواننمونه انتخاب شدند.در این تحقیق نسبت سود سهام پرداختی به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر و جریان نقدی آزاد، اهرممالی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای مستقل می باشد. از نرم افزارهای Excelو Eviews جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که؛ از میان 7 متغیر بررسی شده تنها متغیرجریان نقدی (FCF) و (MTB) با درصد قابل قبولی ارتباط منفی و معنادار با سیاست های تقسیم سود و سایر متغیر هایعنی (SIZE و ROA و LEV و RERT) در صنایع مورد بررسی در سطح 5 % رابطه مثبت و معناداری با سود سهام پرداختیداشته ند.

لینک کمکی