فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه مديريت مشارکتي و فرهنگ سازماني با اثربخشي کارکنان شاغل در فرودگاه بين المللي جزيره کيش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه مديريت مشارکتي و فرهنگ سازماني با اثربخشي کارکنان شاغل در فرودگاه بين المللي جزيره کيش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان می باشد. جامعه آماری اینپژوهش را تمامی کارکنان شاغل در فرودگاه بین المللی جزیره کیش در سال 1394 (360 نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونهمورد پژوهش تعداد 186 نفر بود که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان جهت انجام پژوهش انتخابشده بودند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه مدیریتمشارکتی، فرهنگ سازمانی و اثربخشی بهره گرفته شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگیپیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد: بین مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با اثربخشی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و از آن بین، متغیر مدیریت مشارکتی پیش بینی کننده قوی تری برایاثر بخشی کارکنان بود. همچنین بین ابعاد مدیریت مشارکتی با اثر بخشی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و ازآن بین، مولفه مشارکت در هدف گذاری نسبت به دیگر مولفه ها پیش بینی کننده قوی تری برای اثر بخشی کارکنان بوده و نیزبین ابعاد فرهنگ سازمانی با اثر بخشی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و از آن بین، مولفه تحمل نظر نسبت بهدیگر مولفه ها پیش بینی کننده قوی تری برای اثر بخشی کارکنان است.

لینک کمکی