فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان واحد پشتيباني شرکت ملي نفت ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان واحد پشتيباني شرکت ملي نفت ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

جامعه امروز، جامعه سازمانی است. امروزه، بخش عمده زندگی ما، درسازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود. مردم از طریقسازمان ها، کارها را موثرتر انجام می دهند و چگونگی عملکرد آنها، کیفیت فعالیت های سازمان ها ودر نتیجه چگونگی انجام امور و کارهایجامعه راتحت تاثیر قرار می دهد. تحلیل رفتار سازمانی به مدیران این فرصت را میدهد تا با شناخت نیازها، انتظارات، محیط کار و دیگرعوامل موثر بر رفتار کارکنان،سازمانی پویا را فراهم آورند. با توجه به ارزش نیروی انسانی درسازمان مهمی مانند شرکت ملی نفت ایرانپژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیتتوصیفی- همبستگی است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق با کمک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری پرسشنامه ای با 28سوال و پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی- ارگان وکونوسکی با 25 سوال تدوین گردید. جامعه آماری در این تحقیق کارکنانواحد پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران میباشد . حجم نمونه در این تحقیق براساس جدول کرجسی و مورگان 136 نفر تعیین گردید.نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، احترام و تکریم، جوانمردی، وجدان کاری و آداباجتماعی) در کارکنان واحد پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران رابطه مثبت وجود دارد.

لینک کمکی