فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي سبک تصميم گيري مديران ارشد در مديريت بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي سبک تصميم گيري مديران ارشد در مديريت بحران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

همه علمای علم مدیریت اذعان دارند تصمیم گیری در همه شرایط اهمیت دارد. ولی در و ضعیت بحرانی از اهمیت دوچندان برخوردار است. مدیران ارشد از سبک خاصی پیروی می کنند. این پژوهش با هدف بررسی سبک های تصمیمگیری مدیران ارشد سازمان ها در شرایط بحران انجام گرفته است. سوالات تحقیق عبارتند از: 1: سبک تصمیم گیریمدیران ارشد در هر یک از مراحل بحران چیست 2-: آیا بین سبک تصمیم گیری اولیه (سبک تصمیم گیری در مرحلهپیش بینی) و سبک تصمیم گیری در مراحل بعدی (پیشگیری، مقابله و ترمیم) تفاوتی وجود دارد 3-: آیا بینسبک تصمیم گیری مدیران ار شد در هریک از مراحل بحران و اختلاف سطح آمادگی مدیر ار شد نسبت به نیروهایتحت امرش، رابطه وجود دارد روش تحقیق توصیوی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق 151 نور از مدیران ارشد یکی از سازمان های مدیریتبحران کشور جمهوری ا سلامی ایران می با شند. نمونه آماری با ا ستفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 108 نفرمعین شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه سبک تصمیم گیری با آلفای 0.86 وپرسشنامه سطح آمادگی با آلفای 0.83 مورد تایید قرارگرفته است. به منظور توضیح سبک های تصمیم گیری مدیرانارشد در هریک از مراحل بحران از آمارهای توصیفی و جداول فراوانی و برای تبیین تفاوت بین سطح تصمیم گیری درمراحل مختلف مدیریت بحران و بین سطح آمادگی و سبک تصمیم گیری از آزمون های آمار استنباطی (تفاوت بین دوگروه ، و آزمون کای دو) استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیران ارشد در مراحل پیش بینی، پیشگیری و ترمیم بیشتر از سبک مشورتییا مشارکتی استفاده می کنند؛ ولی در مرحله مقابله و پاسخ به بحران، از سبک اقتداری پیروی می کنند. بین سبکتصمیم گیری اولیه (سبک مرحله پیش بینی) و سبک تصمیم گیری در مراحل بعدی (شامل مرحله پیشگیری وترمیم) تفاوتی وجود ندارد لیکن بین سبک تصمیم گیری اولیه و سبک تصمیم گیری در مرحله مقابله، تفاوت وجوددارد؛ در مراحل پیش بینی، پیشگیری و ترمیم، بین سبک تصمیم گیری مدیر ار شد و اختلاف سطح آمادگی وی بانیروهای تحت امر رابطه معنادار وجود دارد؛ در حالی که در مرحله مقابله رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی