فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل اصلي رضايت مندي دانشجويان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل اصلي رضايت مندي دانشجويان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي مشهد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

رضایت، پاسخ مشتری به موفقیت سازمان است. در یک محیط رقابتی که سازمان ها برای جلب مشتریان با یک دیگر رقابت می کنند،رضایت مشتری یک عنصر کلیدی در کسب برتری و موفقیت هر سازمانی به شمار میرود. به همین خاطر، موسسات آموزش عالی به برآوردننیازهای مشتری یعنی دانشجویان توجه زیادی نشان می دهند. از این رو پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایتمندی دانشجویان از خدماتآموزشی ارایه شده در موسسات آموزش عالی منتخب مشهد و بررسی رابطه آن با محیط فیزیکی و تجهیزات صورت گرفته است، که از نظرهدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. داده های مورد نظر از میان 215 نفر از دانشجویان موسسات آموزش عالی منتخب مشهد،جمع آوری شده است که براساس فرمول کوکران 113 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تحقیق تصادفی خوشه ای وابزار آن پرسشنامه است که پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، ونهایتا تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام پذیرفته است.

لینک کمکی