فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل کليدي موفقيت داشبورد منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عوامل کليدي موفقيت داشبورد منابع انساني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

داشبوردهای منابع انسانی قادر است تا با تولید، سازماندهی، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلفتصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند کمک کند برای مدیران منابع انسانی،سیستم داشبورد،نه تنها حاوی اطلاعات صرف بوده، بلکهمی تواند چهارچوبی موثر برای برقراری ارتباط با اهداف مربوط به نیروی کار را فراهم آورد. چنین ابزار پویا و مناسبی،مدیران منابع انسانی راقادر می سازد که پیوندی عمیق ما بین نگرش کارکنان،رفتارهای ناشی از تنوع نیروهای کار امروزی و همچنین نتایج بازار را برقرار کنند هدفاین مطالعه بررسی ادبیات علمی در زمینه سیستم های اطلاعات منابع انسانی خصوصا داشبورد منابع انسانی و بحث در مورد عوامل حیاتیموفقیت این سیستم ها می باشد .به این امید که منجر به موفقیت بیشتر این سیستم ها در آینده باشد.

لینک کمکی