فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشکده مديريت دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشکده مديريت دانشگاه تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده پیترسنگه (مدل های ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی، نگرش سیستماتیکو تسلط فردی) در دان شکده مدیریت دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هییت علمی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی دانشکدهمدیریت دانشگاه تهران در سال تحصیلی 93-92 که با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای 40 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محق ساخته بود و برای اطمینان از روایی آن، از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران در مورد محتوا و ترتیب قرار گرفتن سوالاتاستتفاده شد و مقدار آلفای کرونباخ پرسش نامه 0/89 بدست آمد. نتایج آزمون t تک متغیری نشان داد که بکارگیری مولفه مدل های ذهنی سازمان یادگیرنده در دانشکده مدیریت در حد متوسط بوده و وضعیت مولفه های تسلط فردی، نگرش سیستماتیک، و یادگیری تیمی بالاتر ازمتوسط و میانگین می باشد که نشان دهنده وضعیت مطلوب این مولفه ها در دانشکده می باشد. همچین کاربست مولفه چشم انداز مشترک پایین تراز میانگین بوده و وضعیت مطلوبی ندارد.

لینک کمکی