فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نظام ارزيابي عملکرد و تبيين مولفه هاي پياده سازي مديريت استعداديابي و جانشين پروري با رويکردآسيب شناسي در شهرداري زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي نظام ارزيابي عملکرد و تبيين مولفه هاي پياده سازي مديريت استعداديابي و جانشين پروري با رويکردآسيب شناسي در شهرداري زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سنجش و ارزیابی عملکرد با رویکردی کاربردی همواره یکی از مشکلات و مسایل اساسی در انتصاب و انتخاب نیروی انسانی و بویژه مدیرانبوده است که هموار شدن آن تنها با داشتن ملاک و سپس تدوین معیارهای کارکردی در جهت ارزیابی با استفاده از مبانی مورد پذیرش علممدیریت، امکان پذیر است. ارزیابی عملکرد از جهت اولویت و برتری برنامه ها در سازمان ها می تواند گامی موثر در جهت پیشرفت سازمان باشد.همچنین در عصر دانش و دانایی، سازمانها در حال تاکید روز افزون بر دانش و کارکنان دانشی هستند. مدیریت استعداد به سازمان ها اطمینانمی دهد که افرادی شایسته، با مهارتهای مناسب و در جایگاه شغلی مناسب داشته باشند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی با رویکرد پیمایشی می باشد. در این پژوهش جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارشناسان شهرداری زاهدان درسال 1394 که طبق جدول مورگان تعداد 165 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 38 گویه و طیف لیکرت 5 تایی بوده که با نظر متخصصان امر و استاد راهنما تنظیم شده و موردتایید نهایی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ حاصله برای کل پرسشنامه 877 / 0 محاسبه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازبسته نرم افزاری SPSS19 با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نظامارزیابی عملکرد در شهرداری زاهدان در ابعاد درونداد، فرآیند، برونداد و بازخورد، با آسیب مواجه بوده و بیشترین اولویت مربوط به بعدبازخورد و بازتاب و تاثیر در استعدادیابی مربوط به مولفه شناسایی و انتخاب و کمترین اولویت مربوط به درونداد ومولفه توسعه می باشد.

لینک کمکی