فایل PowerPoint (اسلاید ها) برسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) برسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در خشنودی شغلی و عملکرد شاغلین هر سازمانیمی باشد. رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله فرد انجام می گیرد و برعکس عملکرد شغلی ، رفتاری است که در حیطه وظایف رسمی یک شغل نمی گنجد و باعث بهبود موثر وظایف و نقش هایسازمانی می شود. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانهبودن رفتار های بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد. عدالت سازمانی بهرفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره داشته، عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت کهبه طور مستقیم با مو قعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود، در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است عدالت سازمانی شامل سه حیطه عدالتتوزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی است.

لینک کمکی