فایل PowerPoint (اسلاید ها) برنامه ريزي استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از CSF ، AHF و الگوريتم ازدحام ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) برنامه ريزي استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از CSF ، AHF و الگوريتم ازدحام ذرات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در زمینه سیستم های اطلاعاتی احتیاج به منابع مالی زیادی دارد و شکست در اینسرمایه گذاری ها، هزینه های هنگفتی را برای سازمان ایجاد می کند، مدیران سیستم های اطلاعاتی با مساله دشوار تشخیص،ارزیابی و انتخاب انواع سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز مواجه هستند. تشخیص و تعیین اولویت سیستم های اطلاعاتی موردنیاز، حساس ترین جزء برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی می باشد. در این مقاله مدل تشخیص و تعیین اولویتتوسعه سیستم های اطلاعاتی همراستای اهداف، استراتژی ها و برنامه های سازمان با استفاده از روش CSF ، تکنیک فرآیندتحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم ازدحام ذرات ارایه میگردد و به ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج اجرای مدل از طریقآزمون فرضیه پرداخته می شود.

لینک کمکی