فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهره وري با نگاه استراتژيک در مديريت منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بهره وري با نگاه استراتژيک در مديريت منابع انساني :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پژوهش در راستای تعامل بهره وری و مدیریت نیروی انسانی با دیدگاه استراتژیک به همراه نوآوری در تعامل چرخه بهبود بهره وری بامدیریت استراتژیک ارایه می شود. ساختار ذکر شده در این مطالعه توصیف کننده مراحل مختلف و تعامل آنها جهت افزایش بهره وری وتحقق اهداف استراتژیک سازمانی می باشد. چنان چه که ابتدا در قسمت اهمیت موضوع به نقش بهره وری و منابع انسانی به عنوان عناصراصلی و اساسی در بحث سوددهی و عملکرد سازمان ها اشاره می شود ، سپس مفاهیم کلی بهره وری و کارایی و اثربخشی و تمایزات آنها بررسی شده است . در ادامه مفهوم کاملی از مدیریت منابع انسانی تقدیم وعوامل موثر بهره وری نیروی انسانی گفته شده است و درادامه رویکرد نوین چرخه بهبود بهره وری ارایه شده است.همچنین فرآیند منابع انسانی معرفی ، چرخه بهره وری استراتژیک به صورتکامل و جامع ارایه و بررسی شد و در نهایت در قسمت نهایی و پایانی نیز یک جمع بندی کلی از پژوهش ارایه می شود.

لینک کمکی