فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيشايندهاي وسواس خريد مشتريان در مرکز خريد سيتي سنتر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيشايندهاي وسواس خريد مشتريان در مرکز خريد سيتي سنتر اصفهان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در رفتار مصرف کننده حوزه خرید مبحث بسیار جذابی برای بازاریابان و روانشناسان می باشد. در این حوزه انواع رفتلرهای خریدبررسی می شود که یکی از انواع رفتارهای خرید وسواس خرید است که جنبه تاریک رفتار مصرف کننده و همچنین یه مساله مهماجتماعی محسوب می شود. وسواس خرید به بعنوان خریدی مزمن و تکرار شونده توصیف شده است که یک پاسخ ابتدایی به احساساتمنفی است. این پژوهش به ارزیابی فایل PowerPoint (اسلاید ها) پيشايندهاي وسواس خريد مشتريان در مرکز خريد سيتي سنتر اصفهان می پردازد. پژوهش از نظرهدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان مرکز خرید سیتی سنتر در شهر اصفهان است و نمونه گیری به شیوه غیر تصادفی در دسترس انجام شده است. تعداد نمونه پژوهش حاضر 211 نفر می باشد. به منظورجمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مطالعات میدانی استفادهشده است. جهت جمع آوری اطلاعات نمونه آماری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن با استفاده از روایی سازه،روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب اندازه گیری و تایید شد. جهتتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart pls استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که افسردگی، ارزشهایمادی گرایانه و مد با وسواس خرید رابطه مثبت دارد درحالی که عزت نفس و قیمت با وسواس خرید رابطه منفی دارند. همچنین تنوعطلبی و کارت اعتباری رابطه معناداری با وسواس خرید ندارند.

لینک کمکی