فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير ابعاد مديريت دانش بر بهره وري و عملکرد نيروي انساني (مورد مطالعه: نيرو گاه سيکل ترکيبي پرند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير ابعاد مديريت دانش بر بهره وري و عملکرد نيروي انساني (مورد مطالعه: نيرو گاه سيکل ترکيبي پرند) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به نقش کارکنان به عنوان عناصر کلیدی در جهت افزایش راندمان کاری سازمان ها صنعتی، لزوم به کارگیری مدیریت دانش و تاثیر آن بر مدیریت می تواند به رفتار حرفه ای سازمان ها در امر سازمان دهی و افزایش بهره وری کمک شایانی نماید. این پژوهش با هدف یافتن راهی برای بالا بردن سطح بهره وری صنایع، در میان کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به عنوان یک سازمان صنعتی صورت گرفته است. با این فرض که مدیریت دانش بر روی بهره وری و عملکرد سازمان تاثیر معنی دار دارد، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته با الهام از پرسشنامه استاندارد اسپریترز و همکارانش است. برای بررسی فرض های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که ضریب میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل 598% است که نشان از آن دارد که متغیرهای مستقل توانسته اند میزان زیادی از متغیر واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند. و برعکس (یعنی سه متغیر مستقل پژوهش می تواند 59% تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کند. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش SPSS است. از انجام این پژوهش این نتیجه پیش بینی شده است که مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات مهم را یافته، گزینش، سازمان دهی و منتشر سازند. با عنایت به این مهم که تنها راه بقای سازمان همسو شدن با تغییرات است، پیشنهاد می شود سازمان به ایده ها، نقطه نظرات و پیشنهادهای کارکنان که مبنای آن افزایش آگاهی و دانش آنان است در راستای خلاقیت و نوآوری اهمیت بیشتری دهد. برای هر تلاش و فعالیتی با هر نوع نتایجی، بازخور مناسبی صورت گیرد. فضای اعتماد متقابل و تعامل اثربخش میان همه سطوح سازمان گسترش یابد. کارکنان در مزایا و منافع حاصل از به اکرگیری مدیریت دانش شریک شوند.

لینک کمکی