فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير خصوصيات سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري با توجه به ويژگي هاي کيفي بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير خصوصيات سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري با توجه به ويژگي هاي کيفي بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

خودکار شدن فعالیت های حسابداری و استفاده از نرم افزار حسابرسی خاص، فناوری اطلاعات را جایگزین نیروی کار کارده وساختار تیم های حسابرسی را تغییر داده است. آنچه که به طور برابر مهم می باشد استفاده از سیستم های پیشرفته برایاشتراک اطلاعات در بخش های مختلف سازمان می باشد که شرکت های خدمات دهنده متخصا را توانمند می سازد تامنابع انسانی خودشا ن را به صورت کارآمدتری تغییر نسبت دهند.هدف از مقاله حاضر مطالعه سیستم اطلاعات حسابداریبعنوان یک سیستم اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مانند اعتبار دهندگان، سهامداران و مدیران را برای تصمیمگیری های اقتصادی فراهم می کند. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر خصوصیات سیستم اطلاعاتی حسابداری(شامل اطلاعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته و به موقع) بر عملکرد آن ها در شرایطی که وظایف سازمانی تحلیل پذیر است،می باشد. نمونه تحقی شامل 180 پرسشنامه دریافت شده از مدیران مالی و عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران است. این تحقیق ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش از 12پرسش در قالب پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره نشان داد که در شرایط تحلیلپذیری وظیفه، ارایه اطلاعات با دامنه وسیع و تجمیع یافته توسط سیستم اطلاعاتی، رضایت مدیران از عملکرد سیستم هایاطلاعاتی حسابداری را افزایش می دهد. اما در این شرایط، ارایه اطلاعات به موقع اثر معکوسی بر رضایت مدیران از عملکردسیستم های حسابداری دارد.در این تحقیق چگونگی تاییر سیستم های اطلاعاتی به عنوان محصول عصر اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداریبا توجه به عملکرد شرکتها بررسی شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد. از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعاتمربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نظر برای بخش اصلی تحقیقاستفاده شده است. پس ازارایه وجمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افازار SPSS فرضیات اصلی وفرعی مورد سنجش واقع شد و مشخص شد که استفاده از سیستم های اطلاعاتی موجب افزایش عملکرد شرکتها و در نتیجهشفافیت اطلاعات می شود.

لینک کمکی