فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير کارکرد هم تخريبي ارزش در سازمانهاي خدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير کارکرد هم تخريبي ارزش در سازمانهاي خدماتي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه رشد و ایجاد ارزش به موضوع مهمی برای مدیران تبدیل شده است و از آنجا که ارزش نه تنها بهوسیله ارایه دهندگان (کارکنان) خدمات بلکه توسط مشتریان که خدمات را استفاده و تجربه کرده اند و تمایلبه مشارکت و تصمیمات در فرآیند های سازمان را دارند نیز فراهم میگردد. امروزه به طور گسترده پذیرفتهشده ،که ارزش فراتر از ارزش مبادلاتی در محصولات یا خدمات ارایه شده به مشتری است.، و ارزش را بهعنوان نتایجی که مشتری از خدمات درک میکند و اهدافی که از طریق خدمات به دست می آورد می باشد.در این حالت نقش ارایه دهنده خدمات این است که منابعش را به نفع مشتری استفاده کند و این به اینمعناست که ارزش نه تنها به وسیله تامین کنندگان بلکه به طور عمده به وسیله خود مشتریان که خدمات رااستفاده می کنند، مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی هم تخریبی ارزش یک فرایند تعاملی بین سیستمخدماتی (در اینجا محدود به شرکت و مشتریان) است؛ که کاهش حداقل یکی از سیستم های خدماتی منجربه کاهش رفاه کلی میگردد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است تا به درک اینکه چگونه ارزش منجربه هم تخریبی می گردد پرداخته شود.

لینک کمکی